Office No 2                                            

 Sundumbili Plaza                                  Mandini                                                                                                       

   4490 

       

Tel: 032 454 2225                

Fax: 032 454 1879

Cell: 078 827 4738              

                                                                                                              

Website: www.usizolwethu.co.za

EMail: centremanager@usizolwethu.co.za 

 

  

 

VISION

 

We believe a well-prepared funeral nourishes the soul. Keeping in tune with the needs and expectations of the clients, utilizing the latest model and trends, to ensure that client receives best service they pay for, is the vision and daily mission of uSizolwethu and the goal of becoming the leading company in South Africa.

 

UMBONO/VISION

Sikholelwa ukuthi umngcwabo olungiselelwe kahle uyondla umphefumulo. Ukuqhubeka nokuhambisana nezidingo Kanye nokulindelwe yi Klayente, ukusebenzisa izindlela zesimanje Kanye nenqubo ukuqinisekisa ukuthi I Klayente lithola insizakalo engcono kakhulu eliyikhokhelayo kungu mbono Kanye nenqubo ya nsuku zonke yo Sizolwethu Funaral Services sino mgomo wokuba inkambani e hamba phambili e Ningizimu Afrika.

 

MISSION

 

It is the mission of uSizolwethu to provide meaningful service and personalised experienced to the families and friends directly affected by the loss of a loved one, by providing information, guidance and coordination with the high level of Excellence and Solidarity. It is our mission to provide integrity, respect and professionalism and lasting relationship with every client we meet. We will provide this in an affordable, cost effective manner and one that reflects exceptional value. Ultimately, we will always strive to exceed the expectations of every family we serve.

 

 

UKWENZA/MISSION

Kungumsebenzi wo Sizolwethu Funeral Services ukuhlinzeka ngemisebenzi enenzuzo Kanye nomuntu okhethwe ngabomndeni, abangani bakhe abathintekayo ngokulahlekelwa ngu muntu wabo othandekayo, ngokunikeza ulwazi, ukuqondisa Kanye nokuxhumana okusezingeni eliphezulu Kanye nokuzwelana. Kuyinjongo yethu ukunikeza ubuqotho, inhlonipho Kanye nobuchwepheshe obuphezulu nobuhlobo obohlala njalo nawo wonke amaKlayente esiwasebenzelayo. Sizokunikeza lokhu ngendlela engambi eqolo futhi ekhombisa I nani elihlukile. Ekugcineni sizohlala silwela ukudlulisa lokho okulindelekile kuyo yonke imindeni esiyisebenzelayo.

 

VALUES        

VALUES/ESIKHOLELWA KUKHO

TRUST

To build trust, we are committed to being honest, dependable and reliable, by seeking feedback, listening attentively, and being open and supportive to others.

UKUTHEMBEKA Ukwakha ukwethenjwa, sizibophezele ekubeni sethembeke sibe abathembekile futhi abanokwethenjwa, ngokufuna ukubonisana, ukulalela ngokucophelela, nokuvuleleka nokusekela abanye.

PROFESSIONALISM

We provide expert advice, present options without obligation, and follow through with impeccable attention to detail.

UBUCHWEPHESHE Sinikeza iseluleko sobuchwepheshe, amathuba amanje ngaphandle kwesibopho futhi silandela ngukucophelela ngemi niningwane.

INTEGRITY

We hold ourselves to the highest ethical standards, demonstrating honest and fairness in every action that we take, and realizing that the strength of an organization is based on the integrity of its people.

ISITHUNZI Sizibophezela ezingeni eliphakeme lokuziphatha, sibonise iqiniso nokwethembeka kuzo zonke izenzo esizithathayo, futhi siqaphele ukuthi amandla enhlangano asekelwe ubuqotho babantu bayo.

CARE & COMPASSION

We genuinely show concern, empathy and consideration for the needs and wellbeing of others. We are alert to the feelings that loss creates and are sensitive in all our interactions.

UKUNAKEKELA NO THANDO Sibonisa ngobuqotho ukukhathazeka, ukuzwelana nokucabangela izidingo kanye nokuphila kwabanye. Siyaqaphela ngemizwa edalwa ukulahlekelwa futhi siqikelele ekungeneleni kwethu.

"WE ARE HERE FOR YOU"   ~   "SIKHONA 4 WENA"

 

 

Usizolwethu Funeral Services

Website   www.usizolwethu.co.za       E-Mail:  info@usizolwethu.co.za

Usizo Lwethu Funeral Services  is a authorised Financial Services Provider No. FSP 45165

Appointed Administrator –

    Authorised Financial services provider (FSP45536)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   This product is underwritten by Constantia Life Ltd –      FSP31111
    Constantia –Authorised Financial service provider in terms   of FAIS Act

 


 

Website under development  ~ Last edited: 02 Jul 2019 15:41:43 +0200